The Rev. Karen Haig, St. Thomas, Medina

 

The Rev. Nancy Ross, St. Mark’s Cathedral

The Rev. Steve Danzy, Good Samaritan, Sammamish